Top

Regulaminy


                                                                              Regulamin sprzedaży biletów i karnetów na mecze  

                                                                  organizowane przez Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.

 

                                                                                                                     §1

 1. Celem niniejszego regulaminu jest ustalenie ogólnych zasad sprzedaży i dystrybucji biletów i karnetów na Mecze, zwane dalej Meczami, których organizatorem jest Klub Sportowy „Górnik” Polkowice Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice wpisany do rejestru przedsiębiorstw Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000378660 zwanego dalej Organizatorem. NIP: 502-010-05-81, REGON 021391487.
 2. Nabywcą jest każda osoba, która zakupiła bilet lub karnet na Mecz lub rundę rozgrywkową poprzez jakikolwiek kanał sprzedaży określony w § 3 ust. 1 niniejszego regulaminu.                      

                                                                                

                                                                                                                     §2

 1. Bilety są sprzedawana na poszczególne mecze. Karnety sprzedawane są na poszczególne rundy rozgrywkowe oraz na cały sezon.
 2. Bilety i karnety zostały wprowadzone i obowiązują na podstawie Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20.03.2009 (Dz. U. Nr 62 poz.504 z późn. zm.).
 3. Warunkiem sprzedaży biletu i karnetu jest podanie przez Kupującego następujące danych (imię, nazwisko, PESEL, a w razie gdy nie został on nadany rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość) zgodnie z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.
 4. Na bilecie wstępu na mecz lub innym dokumencie uprawniającym do przebywania na nim umieszcza się dane, o których mowa w paragrafie 2 pkt. 3 niniejszego Regulaminu oraz numer miejsca (lub tylko sektor), którego dotyczy ten bilet lub dokument uprawniający do przebywania na meczu.
 5. Zakupiony bilet lub inny dokument uprawniający do wstępu na teren imprezy masowej jest ważny wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość.
 6. Karnet to bilet wstępu dla jednej osoby przysługujący, na co najmniej dwa mecze w ramach danej rundy lub sezonu.
 7. Bilet typu zaproszenie, upoważnia do nieodpłatnego odbioru biletu lub karnetu w punktach kasowych wymienionych w § 3 ust. 1 b).
 8. Z biletu ulgowego lub karnetu ulgowego mogą skorzystać kobiety i dzieci do 18 roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia, emeryci i renciści, osoby, wobec których orzeczono lekki stopień niepełnosprawności, za okazaniem orzeczenia. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
 9. Z biletu lub karnetu dla osób niepełnosprawnych na wszystkie sektory mogą skorzystać osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności. Bilet lub karnet można nabyć w kasie oraz w aplikacji internetowej. By móc korzystać z ulgi należy okazać w punkcie kasowym dokument stwierdzający ulgę. Informacja o uldze oraz jej terminie ważności wprowadzana jest przez kasjera do systemu sprzedażowego.
 10. Dzieciom do 8 roku życia przysługują bezpłatne wejście za okazaniem legitymacji. Dziecko wchodzi na stadion bez biletu i zajmuje miejsce na kolanach opiekuna.
 11. Dzieci poniżej 13 roku życia mogą uczestniczyć w Meczach wyłącznie w obecności opiekuna, który może uczestniczyć w Meczu wyłącznie na podstawie odrębnego biletu lub karnetu. Opiekunom dzieci poniżej 13 roku życia nie przysługują bilety lub karnety bezpłatne.
 12. Osoba poniżej 18 roku, ale posiadająca więcej niż 8 lat przy zakupie karnetu bądź biletu musi wskazać swojego opiekuna prawnego wraz z jego imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia kręgu osób, którym przysługiwać będą bilety lub karnety ulgowe. Ograniczenie, o którym mowa powyżej może nastąpić w cenniku biletów na Mecz lub cenniku karnetów na daną rundę rozgrywkową.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do żądania okazania przez osobę posiadającą bilet lub karnet ulgowy dokumentu upoważniającego do ulgi.
 15. W ramach Meczu obowiązuje przypisywany dla sprzedawanych biletów lub karnetów system przydziału miejsc. Nabywca biletu lub karnetu, jak również wszystkie osoby biorące udział w meczu zobowiązani są do zajmowania miejsc zgodnie z oznaczeniem na bilecie lub karnecie.
 16. Biletów i karnetów nie sprzedaje się osobom:
 17. a) wobec których orzeczono aktualny zakaz wstępu na imprezę masową lub zobowiązanie do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych
  w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,
 18. b) wobec których wydano aktualny zakaz stadionowy (zakaz zagraniczny) nałożony przez uprawnione do tego podmioty innych państw, o którym informacje przekazano Komendantowi Głównemu Policji,
 19. c) wobec których został wydany aktualny zakaz klubowy,
 20. d) na podstawie artykułu 15 ust. 3, pkt. 3 Ustawy o Bezpieczeństwie Imprez Masowych z dnia 20.03.2009 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.) Organizator lub podmiot przez niego uprawniony do dystrybucji biletów odmawia sprzedaży biletu wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na imprezie masowej osobie, co do której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w miejscu i w czasie trwania imprezy może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa tej imprezy masowej.
 21. Po wejściu Nabywcy biletu lub karnetu na stadion na mecz objęty biletem i odnotowaniu tego przez system dostępowy stadionu, bilet lub karnet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden bilet uprawnia do jednorazowego wejścia na ten sam mecz.
 22. Ceny biletów oraz karnetów oferowanych przez Organizatora zawierają marże, opłaty dodatkowe oraz podatek VAT.
 23. Cenniki biletów oraz karnetów dla poszczególnych Meczów oraz rundy dostępne będą na stronie internetowej Organizatora: www.ksgornik.eu
 24. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia promocji na Mecze oraz poszczególne rundy rozgrywkowe.

 

                                                                                                                         §3

 1. Bilety oraz karnety na Mecze można nabyć za pośrednictwem następujących kanałów sprzedaży:
 2. a) Portal internetowy bilety.ksgornik.eu:

     - Podmiotem świadczącym obsługę płatności online są Przelewy24.pl

     - Dostępne formy płatności: wykazane na stronie internetowej Operatora Płatności: Blik, Google Pay, Karty płatnicze: Visa, Visa         Electron, MasterCard, MasterCard,Electronic, Maestro
     - Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

        b) Punkty sprzedaży Klubu Sportowego Górnik Polkowice Sp. z o.o.:

      - Galeria RYNEK 26 w Polkowicach, ul. Rynek 28/36

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do sprzedaży biletów oraz karnetów za pośrednictwem innych kanałów niż określone w ust. 1.
 2. W punkcie kasowym oraz w aplikacji internetowej jednorazowo można nabyć nie więcej niż 10 biletów dla osób trzecich. Organizator zastrzega sobie prawo zmniejszyć liczbę sprzedawanych biletów podczas procesu zakupu biletu przez kibica dla osób trzecich.
 3. Po dokonaniu płatności konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy.

 

                                                                                                                             §4

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej bądź materialnej w przypadku decyzji PZPN lub innego organu decyzyjnego o rozgrywaniu meczów bez publiczności.
 2. Bilet można zwrócić do momentu rozpoczęcia Meczu. W przypadku karnetu można dokonać zwrotu do momentu rozpoczęcia pierwszej imprezy wchodzącej w skład meczów karnetowych. By dokonać zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w punkcie kasowym niezbędny jest paragon fiskalny lub faktura VAT stanowiące dowód ich zakupu. W przypadku zwrotu biletu lub karnetu zakupionego w Internecie niezbędne jest wydrukowane potwierdzenie wpłaty z konta bankowego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania innych niż określone w ust. 1 zmian w programie Meczów, które nie będą skutkować możliwością zwrotu biletu lub karnetu.
 4. Konsument może złożyć wniosek reklamacyjny na każdym etapie procesu sprzedaży.
 5. Wniosek reklamacyjny konsumenta rozpatrywany jest w przeciągu 5 dni roboczych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo wyboru sposobu zwrotu kwot za zwracane bilety lub karnety, bądź w formie gotówkowej bądź w formie przelewu bankowego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe.
 7. Bilety lub karnety nabyte przez portal internetowy bilety.ksgornik.eu mogą zostać zwrócone jedynie w siedzibie klubu przy ul. Kopalnianej 4, 59-100 Polkowice
 8. Poza zwrotem, o którym mowa w ust. 2 Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec Nabywcy.

 

                                                                                                                              §5

 1. Osoba dokonując rezerwacji biletów i karnetów lub nabywając bilet lub karnet oświadcza niniejszym, że treść niniejszego regulaminu jest jej znana i akceptuje ją w całości bez zastrzeżeń.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Siła wyższa w rozumieniu niniejszego Regulaminu oznacza wszelkie nieprzewidywalne sytuacje lub zdarzenia, o charakterze wyjątkowym, pozostające poza kontrolą stron, uniemożliwiające którejkolwiek z nich wypełnienie jakichkolwiek spośród jej zobowiązań, niewynikające z błędu lub zaniedbania stron oraz pozostające nie do pokonania, pomimo dołożenia wszelkiej należytej staranności, a w szczególności: zdarzenia         o charakterze katastrof przyrodniczych typu powódź, huragan, albo nadzwyczajnych i zewnętrznych wydarzeń, którym nie można było zapobiec, w tym w szczególności wojna, restrykcje stanu wojennego, powstanie, rewolucja, zamieszki, itp.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji biletów lub karnetów, jak również Nabywca wyraża niniejszym bezwarunkową zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych Organizatorowi, a koniecznych do realizacji rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, celem dokonania w/w czynności.
 4. Organizator ma prawo do utrwalenia przebiegu Meczów przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nabywca biletu lub karnetu uczestniczący na jego podstawie w Meczu przyjmuje do wiadomości, że udział w Meczu jest równoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie i filmowanie jego osoby oraz na rejestrację, transmitowanie                                           i rozpowszechnianie głosu lub wizerunku dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych, w związku z jakimkolwiek programem lub publikacją,w których zostanie wykorzystane nagranie Meczu.
 5. Zakazana jest odsprzedaż biletów, zaproszeń lub karnetów. Zakazana jest także odsprzedaż biletów na aukcjach, licytacjach, konkursach oraz odsprzedaż zarobkowa poza autoryzowanymi punktami sprzedaży. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odsprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.” Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.
 6. Organizator ostrzega, że kupno biletów, zaproszeń lub karnetów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę dopuszczenia do uczestnictwa przez jego posiadacza w Meczu.
 7. Organizator honorował będzie wyłącznie bilet, zaproszenie lub karnet - oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet lub karnet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora, bez prawa zwrotu należności.
 8. Osoba, która dobrowolnie zgodzi się na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym w celach marketingowych, godzi się na otrzymywanie informacji o nadchodzących meczach oraz innych informacjach związanych z Klubem Sportowym „Górnik” Polkowice Sp. z o.o.
 9. Osoba ta ma możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych wysyłając swoją prośbę na adres email: klub@ksgornik.eu

 

                                                                                                                                §6 

 1. Wszelkie zapytania dotyczące sprzedaży biletów i karnetów na Mecze należy kierować na adres mailowy: klub@ksgornik.eu
 2. Warunki uczestnictwa w Meczach określone będą osobnym regulaminem, zamieszczanym na Stadionie Miejskim w Polkowicach przy ul. Kopalnianej 4, 59-100 Polkowice
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 4. Niniejszy Regulamin dostępny będzie na stronie internetowej Organizatora: bilety.ksgornik.eu, ksgornik.eu oraz w  punktach sprzedaży biletów i karnetów oraz w siedzibie Organizatora.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2021 r.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o Przetwarzaniu Danych Osobowych

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 

1) Administratorem Państwa Danych jest Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o. (Klub) z siedzibą w Polkowicach ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice

2) Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możecie się Państwo skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych związanych z ich przetwarzaniem oraz korzystaniem z praw jakie Państwu przysługują. Z inspektorem można skontaktować się przez adres e-mail: iod@ksgornik.ee oraz w formie tradycyjnej na adres Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o. ul. Kopalniana 4, 59-100 Polkowice

3) Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit b   RODO to jest w celu wykonania umowy, lub podjęcia działań z realizacją umowy związanych,

4) Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym Administratorowi usługi,   które   dla   realizacji   celów   są   niezbędne   w   tym   w   szczególności   podmiotom świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technicznego i organizacyjne, 

5) Pani/Pana danych osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, czas rozliczeń finansowych związanych z realizacją umowy oraz czas niezbędny do dochodzenia roszczeń z umowy wynikających,

6) posiada   Pani/Pan   prawo dostępu   do   swoich   danych,   ich   sprostowania,   usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi Danych Osobowych realizacji tych praw.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza Pani / Pana prawa lub wolności,

8) podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich podania uniemożliwi zawarcie umowy bądź jej realizację.

9) Na   podstawie   Pani/Pana   danych nie   będą   podejmowanie   w   sposób zautomatyzowany decyzje,   dane   nie   podlegają   profilowaniu   ani   udostępnianiu do   państw   trzecich   oraz organizacji międzynarodowych

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                  REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ - meczu piłki nożnej

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171, z późn. zm), zwanej dalej „Ustawą”, wprowadza się niniejszy regulamin imprez masowych - meczów piłki nożnej:

 

                                                                                                                               Rozdział I

                                                                                                                    Zakres obowiązywania

                                                                                                                                      §1

 1. Regulamin dotyczy imprez masowych - meczów piłki nożnej („Impreza Masowa”), organizowanych przez Klub Sportowy „Górnik Polkowice sp. z o.o. („Organizator”) na miejscu Imprezy Masowej, tj. terenie stadionu przy ul. Kopalnianej 4 w tym na obszarze przylegającym bezpośrednio do budowli stadionu oddzielonym trwałym ogrodzeniem (,,Miejsce Imprezy Masowej”).
 2. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i osób, przy pomocy, których realizuje on Imprezę Masową, związane z przeprowadzeniem Imprezy Masowej, a także prawa i obowiązki Uczestników Imprezy Masowej, w tym w szczególności zawiera on postanowienia regulujące:
 3. sposób organizacji Imprezy Masowej,
 4. obowiązki uczestników Imprezy Masowej,
 5. warunki uczestnictwa w Imprezie Masowej,
 6. uprawnienia uczestników Imprezy Masowej.
 7. zasady odpowiedzialności uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.
 8. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Miejscu Imprezy Masowej, na którym przeprowadzona jest Impreza Masowej, a także urządzeń, znajdujących się na nim.
 9. Każda osoba przebywająca w Miejscu Imprezy Masowej oraz w czasie trwania Imprezy Masowej zobowiązana jest do zachowania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób oraz przestrzegania poniższych postanowień Regulaminu. Osoby uczestniczące w Imprezie Masowej zwane są dalej łącznie „Uczestnikami”, a każda z nich indywidualnie „Uczestnikiem”.
 10. Wstęp na Miejsce Imprezy Masowej przysługuje wszystkim osobom spełniającym warunki niniejszego Regulaminu.
 11. Wejście i przebywanie osoby na Miejscu Imprezy Masowej oznacza bezwzględną akceptację treści Regulaminu.

                                                                                                                                Rozdział II

                                                                                                         Sposób organizacji imprezy masowej

                                                                                                                                       §2

 1. Impreza Masowa jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową - mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia itp.) oraz, w przypadku wprowadzenia, imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, bądź w uzgodnieniu z nim przez klub (,,Karta Wstępu”).
 2. Karta Wstępu jest ważna z dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby posiadającej Kartę Wstępu.
 3. Karty Wstępu uprawniające do wejścia na Miejsce Imprezy Masowej są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.

 

                                                                                                                                 Rozdział III

                                                                                                        Obowiązki uczestnika imprezy masowej

                                                                                                                                          §3

 1. Uczestnik Imprezy Masowej – meczu piłki nożnej jest obowiązany:
 2. nie zakłócać porządku publicznego;
 3. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Obiektu Sportowego – stadionu piłkarskiego przy ul. Kopalnianej 4 w Polkowicach dostępnego na stronie internetowej Organizatora: ksgornik.eu;
 4. posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub służb informacyjnych zabezpieczających Imprezę Masową dokument uprawniający do wejścia i przebywania na Imprezie Masowej, dokument potwierdzający tożsamość, oraz, w przypadku wydania, kartę kibica;
 5. zajmować miejsce określone w Karcie Wstępu;
 6. nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie Masowej;
 7. stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe lub służby informacyjne Organizatora (w tym spikera zawodów), a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń;
 8. do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa powszechnego dotyczącego przestrzegania reżimu higienicznego, w szczególności dotyczących zakrywania ust i nosa.
 9. Ze względu na bezpieczeństwo Imprezy Masowej, uczestnicy Imprezy Masowej, na żądanie służby porządkowej lub służby informacyjnej, zobowiązani są zajmować miejsca inne niż określone w karcie wstępu lub powstrzymać się od opuszczenia zajmowanego miejsca po zakończeniu zawodów.

 

                                                                                                                               Rozdział IV

                                                                                                         Warunki uczestnictwa w imprezie masowej

                                                                                                                                       §4

 1. Zakazuje się wstępu na Imprezę Masową nożnej osobie:
 2. wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzanych imprez masowych;
 3. wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy;
 4. odmawiającej poddania się czynnościom określonym w art. 20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz tych wskazanych w przepisach wykonawczych do tego aktu;
 5. znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
 6. zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego;
 7. małoletniej do lat 13, nie będącej pod opieką osoby pełnoletniej.
 8. Podczas Imprezy Masowej zabrania się w szczególności:
 9. używania elementów odzieży lub przedmiotu służących do zakrycia twarzy lub do uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji;
 10. głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, nawoływania do waśni na tle narodowościowym, religijnym, społecznym, światopoglądowym, itp.; a także skłaniania innych uczestników imprezy masowej do głoszenia takich treści, m.in. poprzez intonowanie pieśni lub okrzyków;
 11. rzucania przedmiotami;
 12. wnoszenia, posiadania oraz spożywania alkoholu poza miejscami do tego wyznaczonymi przez Organizatora;
 13. zażywania środków odurzających lub psychotropowych;
 14. uporczywego stania poza miejscami w sektorach wskazanych przez Organizatora;
 15. rozniecania lub podsycania ognia oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi;
 16. posiadania materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz innych substancji o podobnym działaniu;
 17. umieszczania transparentów, flag lub elementów opraw w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy masowej lub w sposób ograniczający widoczność materiałów reklamowych lub blokujących wyjścia i bramy ewakuacyjne;
 18. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania Miejsca Imprezy Masowej, a także niszczenia infrastruktury obiektu;
 19. nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych;
 20. używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;
 21. stosowania przemocy fizycznej lub formułowania gróźb pod adresem innych uczestników imprezy masowej;
 22. wchodzenia lub przechodzenia przez budowle lub urządzenia nieprzeznaczone do powszechnego użytku, szczególnie fasady, płoty, mury, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy;
 23. wchodzenia na obszary, niezgodnie z Regulaminem, które są niedopuszczone dla uczestników imprezy masowej (np.: drogi, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe);
 24. pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania;
 25. działalności o charakterze komercyjnym, a także prowadzenia zbiórek pieniężnych lub podejmowania innych działań promocyjnych lub protestacyjnych, bez względu na ich komercyjny charakter, bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora bądź osoby upoważnionej przez Organizatora;
 26. blokowania przejść, dróg ewakuacyjnych,
 27. parkowania jakichkolwiek pojazdów poza wyznaczonymi przez Organizatora specjalnymi strefami parkowania, w szczególności na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych, jak również parkowania jakichkolwiek pojazdów w sposób uniemożliwiający poruszanie się innych pojazdów lub w sposób zastawiający wyznaczone przez Organizatora drogi ewakuacyjne lub dojazdowe służb ratowniczych i Policji.
 28. Zabrania się wnoszenia i posiadania na Imprezie Masowej:
  1. broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących być użytych jako broń;
  2. materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych;
  3. pojemników na płyny lub produkty, w tym produkty spożywcze - w uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na wnoszenie przedmiotów, o których mowa w niniejszym punkcie;
  4. środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;
  5. materiałów, zawierających treści rasistowskie, obraźliwe, polityczne, ksenofobiczne, lub wulgarne;
  6. pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących;
  7. przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub/i rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie;
  8. trąbek oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
  9. wskaźników laserowych;
  10. materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą Organizatora imprezy/ właściciela/ zarządcy/ użytkownika obiektu;
  11. wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem psów – przewodników.
 29. Zakazuje się wprowadzania psów (z wyjątkiem psów przewodników) i innych zwierząt na Miejsce Imprezy Masowej.
 30. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wnoszenie kamer, aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz jak również urządzeń służących do przesyłania w celach komercyjnych obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet.
 31. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy wyrażenia zgody na wniesienie przedmiotu, jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie, iż może on być użyty w celu popełnienia czynu zabronionego, określonego ustawą lub niniejszym regulaminem.
 32. Zabrania się wchodzenia w miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności: terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe, budowli i urządzeń nieprzeznaczonych dla powszechnego użytku, fasady obiektu, płotów, murów, ogrodzeń, dachów stadionu, urządzeń oświetleniowych, pomostów kamerowych, drzew, wszelkiego rodzaju masztów oraz wejścia do innych miejsc, urządzeń i pomieszczeń, do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele Organizatora.
 33. Współsprawstwo oraz pomocnictwo w czynach, które są zabronione zgodnie z ust. 2-3 oraz ust. 7 powyżej, również będą traktowane jako naruszenie niniejszego regulaminu.
 34. Uczestnicy Imprezy Masowej oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Miejscu Imprezy Masowej zobowiązane są stosować się do poleceń porządkowych lub wezwań porządkowych Służb Porządkowych lub Służb Informacyjnych, kierownika do spraw bezpieczeństwa oraz innych uprawnionych podmiotów.
 35. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na Miejscu Imprezy Masowej powinny:
 36. natychmiast powiadomić służby porządkowe lub inne uprawnione podmioty,
 37. stosować się do poleceń służb porządkowych oraz komunikatów nadawanych przez sprzęt nagłaśniający,
 38. kierować się do wyjść ewakuacyjnych,
 39. unikać paniki,
 40. nie utrudniać działań Służbom Ratowniczym oraz innym uprawnionym podmiotom.
 41. Uczestnik Imprezy Masowej zobowiązany jest do niepozostawiania bez swojego dozoru jakichkolwiek należących do niego przedmiotów.
 42. Urządzenia techniczne znajdujące się na Miejscu Imprezy Masowej mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego upoważnione.

                                                                                                             

                                                                                                                Rozdział V

                                                                                      Uprawnienia uczestnika imprezy masowej

                                                                                                                      §5

 1. Uczestnik Imprezy Masowej ma prawo:
 2. przebywać na terenie stadionu w czasie trwania imprezy masowej, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez Organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej;
 3. w nieskrępowany sposób uczestniczyć w meczu wyrażając swoje emocje, co jest ograniczone jedynie koniecznością przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień określonych niniejszym regulaminem a także koniecznością poszanowania praw i godności osobistej innych uczestników imprezy masowej;
 4. do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych oraz udogodnieniach, a także wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze;
 5. korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem;
 6. korzystać z pomocy medycznej na imprezie masowej;
 7. korzystać z punktu depozytowego po uprzednim zgłoszeniu służbom porządkowym lub służbom informacyjnym Organizatora.
 8. Uczestnik Imprezy Masowej jest uprawniony także do:
 9. niezwłocznego zgłoszenia Organizatorowi informacji i ewentualnych roszczeń na temat poniesionych przez niego szkód powstałych w trakcie i na Miejscu Imprezy Masowej,
 10. żądania od Organizatora zwrotu kosztów, za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej na zasadach określonych przez Organizatora w odrębnych regulaminach,
 11. składania skarg lub wniosków.

 

                                                                                                            Rozdział VI

                                                                             Uprawnienia służb porządkowych oraz informacyjnych

                                                                                                                       §6

 1. Służby Porządkowe lub Służby informacyjne są uprawnione do:
 2. sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie Masowej,
 3. legitymowania osoby w celu ustalenia ich tożsamości,
 4. przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty lub napoje alkoholowe lub bezalkoholowe,
 5. wydawania poleceń porządkowych osobie zakłócającej porządek publiczny lub zachowującej się niezgodnie z Regulaminem, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania porządkowego takiej osoby do opuszczenia Imprezy Masowej;
 6. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 7. Służba porządkowa jest uprawniona do stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
 8. Członkowie służb porządkowych lub służby informacyjnej lub funkcjonariusze Policji są upoważnieni do przeprowadzania kontroli Uczestników Imprezy Masowej, w tym do przeprowadzania kontroli z wykorzystaniem środków technicznych. W szczególności kontrola, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, może być przeprowadzona w celu ustalenia, czy Uczestnik znajduje się w stanie po użyciu lub pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innego środka o podobnym działaniu lub w posiadaniu broni, materiałów wybuchowych lub innych niedozwolonych przedmiotów. Odmowa poddania się kontroli może skutkować odmową wstępu na Miejsce Imprezy Masowej albo nakazem jego opuszczenia.
 9. Czynności, o których mowa w pkt. 1, 2 oraz 3 Regulaminu powyżej, powinny być wykonywane w sposób zapewniający poszanowanie godności ludzkiej oraz innych dóbr osobistych osoby, w stosunku do której zostały podjęte.

 

                                                                                                                   Rozdział VII

                                                                                  Postanowienia szczególne dotyczące imprez masowych

                                                                                                                           §7

 1. Poprzez zakup lub otrzymanie karty wstępu uczestnik Imprezy Masowej udziela automatycznej zgody na przetwarzanie przez Organizatora, podmiot zarządzający rozgrywkami ligi zawodowej, jego spółki zależne bądź stowarzyszone kluby piłkarskie, danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a także do przekazywania tych danych innym podmiotom na zasadach i w zakresie wskazanym w w/w ustawie.
 2. Dane o których mowa w ust. 1 muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Dane, o których mowa powyżej przetwarzane są nie dłużej niż przez okres dwóch lat od daty ostatniego imprezy masowej – meczu piłki nożnej, w którym uczestnik brał udział lub przez okres wskazany w Ustawie.

 

                                                                                                                   Rozdział VIII

                                                                                          Obowiązki organizatora imprezy masowej

                                                                                                                             §8

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem na Organizatorze spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na Miejscu Imprezy Masowej w czasie jej trwania. W szczególności Organizator zapewnia zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz udostępnia pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno-sanitarne.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu lub zmiany programu Imprezy Masowej – Meczu Piłki Nożnej z uzasadnionych powodów, niezależnych od niego.
 3. Organizator informuje, że osoby przebywające na Miejscu Imprezy Masowej mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie bardzo znacznego natężenia dźwięków, które mogą spowodować uszkodzenie słuchu, jak również w strefie działania świateł, które mogą spowodować dolegliwości wzrokowe. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są kobiety w ciąży, oraz osoby chore na epilepsję. Organizator informuje, że w trakcie występów następuje wysoki poziom propagacji (rozprzestrzeniania się) fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. W razie jakichkolwiek wątpliwości każdy z Uczestników oraz osoby wymienione w obu zdaniach powyżej powinny zasięgnąć odpowiedniej opinii lekarskiej jeszcze przed podjęciem decyzji o przebywaniu na Miejscu Imprezy Masowej. Z uwagi na możliwe intensywne, chwilowe, natężenie fal akustycznych w trakcie Imprezy Organizator zaleca Uczestnikom Imprezy rozważenie użycia specjalistycznych ochronników słuchu.
 4. Organizator może również utrwalać przebieg Imprezy Masowej dla celów dokumentacji lub dla celów reklamowo - promocyjnych Organizatora, sponsorów, partnerów i patronów medialnych Imprezy. Organizator lub odpowiednio sponsor, partner i patron medialny może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Miejscu Imprezy Masowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie

                                                                           

                                                                                                                   Rozdział IX

                                                                                                              Przepisy końcowe

                                                                                                                          §9

 1. Wobec sprawcy naruszenia regulaminu Organizator może stosować zakaz klubowy, polegający na zakazie uczestnictwa w kolejnych imprezach masowych przeprowadzanych przez tego Organizatora. Osobie ukaranej zakazem klubowym służy prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do Organizatora. Regulamin wewnętrzny, określający formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Organizatora (www.ksgornik.eu).
 2. W przypadkach określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych służby Organizatora uprawnione są do ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla dóbr powierzonych ochronie oraz osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 3. Niezależnie od postanowień niniejszego regulaminu służby Organizatora odmawiają osobie wstępu na imprezę masową w przypadkach określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
 4. W przypadku zatrzymania uczestnika imprezy masowej – meczu piłki nożnej przez służby informacyjne lub służby porządkowe Organizatora imprezy masowej, w związku ze złamaniem przez uczestnika postanowień niniejszego regulaminu, Organizator imprezy masowej zastrzega sobie prawo tymczasowego zatrzymania i/lub zablokowania dokumentu upoważniającego do wstępu na imprezę masową. Dokument taki zostanie uczestnikowi zwrócony i/lub odblokowany na jego wniosek, niezwłocznie w przypadku odstąpienia od nałożenia przez Organizatora kary zakazu klubowego, a w przypadku nałożenia takiej kary, w terminie 3 dni od dnia jej wykonania.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 6. zmiany terminu Imprezy Masowej, gwarantując możliwość zwrotu pieniędzy za zakupione wcześniej karty wstępu z zastrzeżeniem, że zmiana będzie ogłaszana przez Organizatora niezwłocznie po podjęciu informacji o konieczności jej dokonania;
 7. stosowania atestowanych urządzeń technicznych, służących do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu;
 8. dochodzenia roszczeń za wyrządzone przez uczestnika Imprezy Masowej szkody,
 9. unieważnienia karty wstępu, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31 marca 2021 r.

 

                                                                                                                  Rozdział X

                                                                              Klauzula informacyjna dla uczestników imprez masowych

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach przy ul Kopalnianej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378660, NIP 5020100581 (dalej: Administrator).

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem mailowym: z.polkowski@compexpert.pl lub telefonicznie +48 512084372

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach tj. dla prawidłowej realizacji umowy, której przedmiotem jest zakup biletu na imprezę masową – mecz piłki nożnej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej: RODO), dla wypełnienia obowiązków przewidzianych ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)  oraz w dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora jak np. dla dochodzenia lub obrony roszczeń (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f) RODO). Administrator, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (przetwarza tym samym wizerunek uczestników imprezy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Nadto dla celów promocji jak i archiwizacji przebiegu imprez sportowych, podczas meczów piłkarskich wykonywane są zdjęcia trybun, w tym reakcji kibiców (zgodnie art. 6 ust. 1 lit f) RODO).

Podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i jednocześnie warunkiem zawarcia umowy (imię i nazwisko, PESEL a w razie gdy nie został on nadany - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość), a ich niepodanie może skutkować odmową sprzedaży biletu na imprezę masową.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Policja, sądy powszechne, a także podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, ochrony, prawne, itp. (zgodnie z art. 28 RODO).

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy kupna biletu (2 lata). Zapis monitoringu stadionowego będzie przechowywany przez okres do 3 miesięcy od dnia jego utrwalenia, po czym zostanie trwale usunięty.  Dane osobowe (wizerunek) w formie zdjęć przetwarzane będą przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym również mogą podlegać archiwizacji, w ramach dokumentacji organizowanych imprez sportowych.

Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Swoje uprawnienia może Pani/Pan zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych poprzez e-mail, bądź też przesłać pismo na adres siedziby Administratora.

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

                                                                                                         Uchwała nr 11

                                                                                                         Zarządu Spółki

                                                                                  Klub Sportowy „Górnik” Polkowice sp. z o.o.

                                                                                                    z dnia 31 marca 2021 r.

                                                         W sprawie wprowadzenia Regulaminu imprezy masowej meczów piłki nożnej.